Κατασκευή υποσταθμών μέσης τάσης και πεδίων χαμηλής τάσης


Οι υποσταθμοί  Υ/Σ μέσης τάσης είναι τα κομβικά σημεία μετατροπής της τάσης από ένα δίκτυο ισχύος 20KV σε δίκτυο χαμηλής τάσης 400V για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές, οι οποίοι χρειάζονται μεγάλη ισχύ κατανάλωσης. Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης διαθέτει την εμπειρία και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό για την μελέτη, σχεδίαση και αντικατάσταση πεδίων χαμηλής τάσης, κεντρικών εγκαταστάσεων και τριφασικού ρεύματος.

Υποστήριξη μέσης τάσης

Η εταιρεία μας, TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης, αναλαμβάνει την υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης. Οι πλήρεις υπηρεσίες μας στον τομέα κατασκευής υποσταθμών μέσης τάσης περιλαμβάνουν τη μελέτη και τον σχεδιασμό βάσει των διαφορετικών κάθε φορά συνθηκών και απαιτήσεων με χρήση πάντα προτύπων δοκιμών και ελέγχων.  Περιλαμβάνουν διεξοδικό έλεγχο σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια,  πλήρη έλεγχο με το πέρας της εγκατάστασης, εκπαίδευση προσωπικού για τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού και συντήρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης τάσης.

Η τροφοδοσία ενός καταναλωτή γίνεται συνήθως από το δίκτυο της μέσης τάσης (ΜΤ), αν η προβλεπόμενη μέγιστη ισχύς είναι μεγαλύτερη από 135 kVA ή από 250 kVA για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την επαρχία αντίστοιχα.  Ο χώρος του υποσταθμού μέσης τάσης αποτελείται από:

 • Χώρο ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου παρόχου
 • Χώρο μέσης τάσης
 • Χώρο μετασχηματιστών
 • Χώρο χαμηλής τάσης
 • Χώρο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Οι υποσταθμοί μέσης τάσης θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, των οδηγιών των κατασκευαστών μετασχηματιστών ισχύος, πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης και των κανονισμών της ΔΕΗ. Συνεπώς, με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία, στους υποσταθμούς μέσης τάσης το επιθυμητό ύψος είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5m, όλες οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, ενώ το ελεύθερο άνοιγμα μπροστά από τους πίνακες πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 1.2m για ελεύθερη πρόσβαση. Κάτω από αυτούς πρέπει να υπάρχει τάφρος βάθους 0,5m για τη διέλευση των καλωδίων, καθώς και επαρκής απόσταση στην πίσω πλευρά για εξαερισμό.

Πίνακες μέσης τάσης

Ο χώρος μέσης τάσης και ο χώρος χαμηλής τάσης αποτελούνται από κυψέλες όπου περιέχονται τα διακοπτικά στοιχεία (διακόπτες, αποζεύκτες κλπ.) και οι διατάξεις ελέγχου, μέτρησης και επιτήρησης, για την ασφαλή τροφοδοσία των φορτίων. Κάθε πίνακας μέσης τάσης σχεδιάζεται και υλοποιείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες και είναι μοναδικός. Κάθε στοιχείο του πίνακα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ότι ακολουθεί τις απαιτήσεις των κανονισμών, η τελική διαμόρφωση του πίνακα υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους και δοκιμές, ώστε η όλη διάταξη να ικανοποιεί τους κανονισμούς και την νομοθεσία. Τέτοιες επιπλέον δοκιμές είναι π.χ. έλεγχος αποστάσεων ασφαλείας, καταπόνηση με εναλλασσόμενη τάση 50kV(1min), καταπόνηση με κρουστικές τάσεις κεραυνών θετικής και αρνητικής πολικότητας 95-125-145 kV (1.2/50μs), έλεγχος αύξησης θερμοκρασίας κλπ.

Η TechnoElectrical-Works Κόκκινος Σταμάτης αναλαμβάνει εργασίες συντήρησης για πίνακες μέσης τάσης, όπως

 • Έλεγχος και συντήρηση της σωστής λειτουργίας των διακοπτών μέσης τάσης, των επαφών των διακοπτών και πηνίων εργασίας διακοπτών
 • Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών  και των μονωτήρων
 • Έλεγχος των ζυγών και συσφίγξεων όπου αυτό απαιτηθεί
 • Έλεγχος μονώσεων πίνακα μέσης τάσης και ακροκιβωτίων πίνακα μέσης τάσης.
 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
 • Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του πίνακα μέσης τάσης
 • Βαθμός προστασίας IP, IEC 60529
 • Ηλεκτρικές αποστάσεις ασφαλείας και μήκη ερπυσμού
 • Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας υγρού ή αερίου (SF6) (IEC 60156, IEC 60480 & IEC 61634, IEC 60376)
 • Έλεγχος διακοπτών αερίου (SF6) (EN501187)
 • Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη μέσης τάσης
 • Έλεγχος γειώσεων πίνακα και έδρασης πίνακα
 • Έλεγχος προσβολής / προσβασιμότητας (IEC60529)
 • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (IEC 61000, EN 55011, EN55022)
 • Γενικός καθαρισμός του πίνακα μέσης τάσης και περιβάλλοντος χώρου 

Μετασχηματιστές

Ο μετασχηματιστής είναι συσκευή η οποία μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ δύο κυκλωμάτων, διαμέσου επαγωγικά συζευγμένων ηλεκτρικών αγωγών. Οι μετασχηματιστές δίνουν την παροχή προς το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Σε μεγάλες εγκαταστάσεις (π.χ. νοσοκομεία), είναι απαραίτητο να υπάρχουν εφεδρικοί μετασχηματιστές, οι οποίοι συνδέονται στις ίδιες μπάρες, εκτός αν ο αυτόματος διακόπτης χαμηλής τάσης δεν αντέχει το ρεύμα του τριφασικού βραχυκυκλώματος που μπορεί να δημιουργηθεί από τον παραλληλισμό τους. Όλες οι γειώσεις  μπορούν να συνδέονται στην ίδια θεμελιακή γείωση του κτιρίου. Οι γειώσεις αυτές είναι γειώσεις ουδετέρου κόμβου των μετασχηματιστών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, μεταλλικών μερών του υποσταθμού και της αντικεραυνικής προστασίας. Οι μετασχηματιστές αποτελούν ακριβό και μεγάλης σπουδαιότητας εξοπλισμό ενός υποσταθμού μέσης τάσης. Απαραίτητη είναι η λήψη προληπτικών μετρήσεων για την έγκαιρη διάγνωση πιθανής βλάβης. Προς αποφυγή οικονομικών και τεχνικών επιπτώσεων και επικίνδυνων καταστάσεων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο χώρος εγκατάστασης του μετασχηματιστή γίνεται υπαίθρια είτε εσωτερικά, ανάλογα με τις προδιαγραφές του. Υπάρχουν τρείς τύποι μετασχηματιστών.

 • Η πλειονότητα των μετασχηματιστών είναι τύπου ελαίου. Οι μετασχηματιστές ελαίου είναι οι πλέον δοκιμασμένοι, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα αντικατάστασης του ελαίου, καλύτερη ψύξη κλπ. αλλά πιθανή ρύπανση από διαρροή ελαίου. Οι μετασχηματιστές λαδιού είναι εμβαπτισμένοι σε λάδι, το οποίο ψύχει τα τυλίγματα και ταυτόχρονα λειτουργεί ως ηλεκτρική μόνωση.
 • Οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου είναι πιο καθαροί, δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις συντήρησης, αλλά εάν προκληθεί η παραμικρή ρωγμή στη στερεά τους μόνωση, χρειάζονται αντικατάσταση. Οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις στις οποίες η χρήση των μετασχηματιστών λαδιού θεωρείται επισφαλής λόγω κινδύνου πυρκαγιάς ή όταν υπάρχουν απαιτήσεις για αποφυγή μόλυνσης τους περιβάλλοντος. Οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου χρησιμοποιούνται περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
 •  Οι μετασχηματιστές αερίου έχουν μικρότερες διαστάσεις, είναι ακριβότεροι και χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη συντήρησή τους. Συνεπώς, πρέπει να γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον και με κατάλληλο εξοπλισμό.